İVRİNDİ MALMÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
 
SIRA NO
HİZMETİN ADI
BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER
HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ             (EN GEÇ)
 
1
Her Türlü Gelirin Tahsil Edilmesi
1- Konusuna göre;

    a) ilgili idarenin yazısı

    b) Mahkeme kararı

    c) İdari para cezası karar tutanağı

    d) Ecrimisil İhbarnamesi

    e) İlgilinin Beyanı
15 DAKİKA
 
2
Adli Teminat İşlemleri
1-Tahsilinde; Mahkeme Kararı
15 DAKİKA
 
2- İadesinde;
 
a) Mahkeme Kararı
 
b) Alındı aslı
 
c) Hak sahibi dışındakilere yapılacak iadelerde yetki belgesi
 
3
Teminat Alınması
1- İhaleyi yapan kurumun yazısı
15 DAKİKA
 
2- Teminat olarak kabul edilecek değerler
 
4
Kesin Teminat İadesi
1- İhaleyi yapan kurumun ilişiksizlik yazısı
45 DAKİKA
 
2- Alındı belgesi
 
3- SGK ilişiksizlik belgesi
 
4- İhale konusu iş ile ilgili vergi borcu bulunmadığına dair belge
 
5- Nakit teminatların iadesinde ilgilinin Banka hesap bilgilerini gösterir dilekçe
 
6- Hak sahibi dışındakilere yapılacak iadelerde yetki belgesi
 
5
Geçici Teminat İadesi
1- İhaleyi yapan kurumun iadeye ilişkin yazısı
45 DAKİKA
 
2- Alındı belgesi
 
3- Nakit teminatların iadesinde ilgilinin Banka hesap bilgilerini gösterir dilekçe
 
4- Hak sahibi dışındakilere yapılacak iadelerde yetki belgesi
 
6
Bütçe Gelirlerinden Red ve İadeler
1- Alındı belgesi
1 SAAT
 
2- ilgili idarenin veya mahkemenin iadeye ilişkin yazısı
 
3-İlgilinin Banka hesap bilgilerini gösterir dilekçe
 
4- Hak sahibi dışındakilere yapılacak iadelerde yetki belgesi
 
7
Mahsup belgesi niteliğinde muhasebe işlem fişi verilmesi
Kimlik numarasını veya vergi numarasını içeren dilekçe
10 DAKİKA
 
8
Emanet iade işlemleri
1- İlgilinin banka hesap bilgilerini ve kimlik numarasını içeren dilekçe
30 DAKİKA
 
2- Alındı belgesi (düzenlenmiş olması halinde)
 
3- Gerekli hallerde idarenin iade yapılmasına ilişkin yazısı
 
4- Hak sahibi dışındakilere yapılacak ödemelerde yetki belgesi
 
9
Kaybedilen alındı belgeleri için tasdikli suret verilmesi
1- Dilekçe
1 SAAT
 
2- Gerekli hallerde gazete ilanı
 
   
İVRİNDİ MALMÜDÜRLÜĞÜ HAZİNE AVUKATLIĞI  HİZMET STANDARTLARI
 
SIRA NO
HİZMETİN ADI
BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER
HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (En Geç)
 
 
1
İlama bağlı borç ödemelerinin tahakkuk ettirilmesi (talep dilekçesi ile)
 
 7 GÜN
 
1-    T.C. Kimlik numarası, ödeme yapılacak banka adı ile banka hesap numarasını (IBAN) belirten dilekçe
(Ödenek Olması Durumunda)
 
2-    Ödeme vekile yapılacak ise vekaletname 
 
3-    Avukatlık vekalet ücreti ödenmesi için serbest meslek makbuzu (İcra takibi yoluyla yapılacak ödemelerde serbest meslek makbuzu icra dairesine verilecektir.)    
 
 
4-    Karar Örneği
 
 
2
İlama bağlı borç ödemelerinin tahakkuk ettirilmesi (icra emri ile)
 
 7 GÜN
 
1-    İcra emri
(Ödenek Olması Durumunda)
 
2-    Avukatla takip edilen iş ise vekaletname
 
 
3-    Karar Örneği
 
 
 
 
 
3
İlama Dayalı Alacakların Tahsili
 
15 GÜN                             
 
1- Peşin ödemede belge istenmemektedir.
 
2- Taksitli ödemede taksit talebine havi dilekçe
 
3- Nüfus cüzdan fotokopisi
 
 
 
 
SIRA NO
HİZMETİN ADI
BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER
HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ
 
(EN GEÇ SÜRE)
 
1
SATIŞ
1- Talep Dilekçesi 2-Kimlik Fotokopisi
6 ay 20 gün
 
2
KİRA
1- Talep Dilekçesi 2-Kimlik Fotokopisi
6 ay 20 gün
 
 
3
İRTİFAK HAKKI VE KULLANMA İZNİ
1- Talep Dilekçesi

2- Yatırım Teşvik belgesi

3- Yatırım Bilgi Formu

4- Organize ve Endüstri Belgelerinde boş parsel bulunmadığına ilişkin belge

5- Başvuru ücretinin yatırıldığına ilişkin makbuz

6- Avan Projesi

7- Oda Sicil Kayıt Örneği

8- Vergi Borcunun Bulunmadığına İlişkin Belge

9- İşletme Hesap Özeti

10- İşletmenin Son Üç Yıllık Bilançosu ve Mali Tabloları

11- Fizibilite Raporu ve finans tablosu, başvuruda bulunan tüzel kişilik ise ayrıca şirket ana sözleşmesi,  kanuni temsilcilerin imza sirküleri ve adresleri, halka açık ise açılma oranını gösterir belge 
6 ay 20 gün
 
4
ECRİMİSİL İŞLEMLERİNE İLİŞKİN İTİRAZ VE ŞİKAYETLERİN KARŞILANMASI
1-  Talep (İtiraz) Dilekçesi
30 gün
 
5
MENKUL SATIŞI
1- Talep Dilekçesi 2-Kimlik Fotokopisi
1 yıl
 
 
           
VERGİ DAİRELERİ / BAĞLI VERGİ DAİRELERİ HİZMET STANDARTLARI (Güncel)

İlk Müracaat Yeri : İvrindi Malmüdürlüğü                    İkinci Müracaat Yeri

İsim                      : Recep KOCA                                   İsim    :Server SİNANOĞLU

Unvan                  : Malmüdürü                                       Unvan   :Kaymakam

Adres                   : İvrindi Malmüdürlüğü                     Adres   :Kaymakamlık- İvrindi

Telefon                 : 0 266 456 26 14                               Tel   :0(266) 456 10 01

Faks                     : 0 266 456 29 94                               Faks :0(266) 456 32 96